HUISREGELS | HOUSE RULES

(ENGLISH BELOW)

HUISREGELS / ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN

Bij het aangaan van een aankoop / afspraak (persoonlijk, danwel telefonisch of online), gaat u akkoord met onderstaande Algemene Servicevoorwaarden.

1. ALGEMEEN
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en cliënt, waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. BOEKINGEN & AFZEGGINGEN
Een boeking dient bij verhindering minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Indien cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% van de afgesproken behande-ling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten te laat komt , mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon, heeft de salon het recht om de afspraak te annuleren én het gehele vooraf afgesproken bedrag in rekening te brengen.

3. BETALING
De salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. Prijzen voor producten en diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Betalingen geschieden na de behandeling per PIN of à contant.

4. PERSOONSGEGEVENS
Cliënt voorziet de salon vóór de eerste behandeling van die gegevens, waarvan de nagelspecialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn en waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het correct uitvoeren van de behandelingen.

5. GEHEIMHOUDING
De nagelspecialist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt mededeelt tijdens de behandeling. De geheimhouding vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, de nagelspecialist verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. AANSPRAKELIJKHEID
Cliënt stemt er uitdrukkelijk mee in dat gebruik van, of het onvermogen om onze service of producten te gebruiken, op eigen risico is. De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de nagelspecialist is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijn-gebruik, (werkgerelateerde) werkzaamheden of vrijetijds-besteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingvan persoonlijke eigendommen die cliënt heeft meegenomen naar de salon. De salon is nimmer aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de service.

7. BESCHADIGING & DIEFSTAL
De salon heeft het recht van cliënt een schadevergoeding te eisen, indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.

8. KLACHTEN
Indien cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, maar binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking, persoonlijk, telefonisch of schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de salon en de behandelende nagelspecialist. De salon moet klager binnen vijf (5) werkdagen antwoord geven. Indien een klacht (uitsluitend naar inzicht van de saloneigenaar) gegrond word geacht, zal de salon de behandeling opnieuw (zonder garantie) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. We garanderen echter nooit dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de service te allen tijde zullen worden gecorrigeerd. Wij hopen echt dat je met ons in gesprek wilt gaan over een klacht, alvorens over te gaan op publicatie op sociale media. 

9. BEHOORLIJK GEDRAG
De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt, na door ons herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de cliënt verdere toegang tot de salon te weigeren. De salon behoudt zich tevens het recht voor, om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, service (of een deel of inhoud daarvan) op elk gewenst moment zonder kennisgeving te weigeren, te wijzigen of stop te zetten.

10. CADEAUBONNEN
Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig, maar zijn niet inwisselbaar tegen contant geld.

Vragen over deze Algemene Voorwaarden kunt u sturen naar hallo@salondc.nl. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment bekijken op onze website www.salondc.nl, of u kunt een geprinte versie aanvragen in de salon.

 

HOUSE RULES / GENERAL TERMS OF SERVICE

By agreeing to a purchase / booking (in person, by e-mail or by telephone), one agrees to the General Terms and Conditions of Service below.

1. General
These terms and conditions apply to every offer, treatment and transaction between the salon and client, to which the beauty salon has declared these terms and conditions applicable, insofar as parties have not explicitly deviated from these terms and conditions in writing.

2. bookings & cancellations
24 hours prior notice must be given for cancellations of all salon treatment appointments, or a cancellation fee may apply. If client fails to meet this obligation or fails to do so in time, the salon may charge client 50% of the agreed treatment fee. If client arrives more than 5 minutes late,  the salon may shorten the lost time on the treatment and still charge the entire amount agreed. If more than 15 minutes later than the agreed time, the salon has the right to cancel the appointment and yet charge the entire amount agreed.

3. Payment
The salon lists all prices of treatments and products visibly in the salon. Prices for our products and services are subject to change without notice. Payments are made after treatment by PIN or in cash.

4. Personal Information & Privacy
Client provides the salon, before the first treatment, all necessary intel required by the nailtechnician, of which client should reasonably understand to be necessary for the correct execution of the treatment.

5. Confidentiality
The nailtechnician is required to maintain the confidentiality of all confidential information that client has shared during treatment. Confidentiality lapses if, pursuant to a legal provision or court decision, the nailtechnician is required to provide the confidential information to third parties.

6. Liability
Client expressly agrees that use of, or inability to use, the service or products is at clients sole risk. The salon is not liable for damage, of any nature whatsoever, caused by the fact that the nailtechnician relied on incorrect and / or incomplete information provided by client about relevant physical conditions, medication use, (work related) activities or leisure activities. The salon is not liable for loss, theft or damage to personal property that client has brought to the salon. The salon shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of service.

7. Damage & Theft
The salon has the right to claim compensation from the client if the client damages furniture, equipment or products. The salon always reports theft to the police.

8. Complaints
If client has a complaint about the treatment or a product, this must be reported personally, by telephone or in writing as soon as possible, but within five (5) working days after discovery, to the owner of the nailsalon and the treating nailtechnician. The salon must answer the complainant within five (5) working days. If a complaint (solely at the discretion of the salon owner) is deemed justified, the salon will (without warranty) carry out the treatment again as agreed, unless this has become demonstrably pointless for client and client makes this known in writing. We do however not warrant that the quality of any product, service, information, or other material purchased or obtained by you, will meet your expectations, or that any errors in service will be corrected at any time. We sincerely hope that you will discuss a complaint with us, before moving on to publication on social media.

9. Decent behavior
Ones behaviour in our salon will be according to generally accepted Dutch standards. If, after our repeated warnings, client continues to display inappropriate behavior, the salon has the right to refuse client further access to the salon. The salon also reserves the right, at any time and for any reason, to refuse, change or discontinue service (or any part or content thereof) at any time without notice.

10. Gift vouchers
Gift vouchers are valid indefinitely. Vouchers cannot be redeemed for cash.

Questions about the Terms of Service should be sent to hallo@salondc.nl.
You can review the most current version of our Terms of Service at any time on our website www.salondc.nl, or you may request a printed version in our salon.