MASSAGE MONDAY

Nieuw op de maandagen! | New on Mondays!

Jaaaa! Bij SALONdc is nu ook de mogelijkheid om op maandagen een heerlijke massage te boeken.
De hele salon is dan voor jou alleen. Boek snel, want vol = vol!

 

Op deze dag kun je exclusief genieten van een persoonlijke wellness-beleving, zo hard nodig in deze drukke tijden. Bij onze (vergoedbare!) shiatsutherapeut Marjolein Ruiter ben je in verantwoorde handen. Check ook www.houseofharmony.nl. Je kunt kiezen uit:

 

•   Shiatsu-stoelmassage (30 min): € 30
Heb je wat minder tijd, maar heb je toch behoefte aan een behandeling? Bijvoorbeeld een half uurtje in je lunchpauze? Dan is een shiatsu-stoelmassage heel geschikt om een complete full-bodymassage in te passen aan jouw mogelijkheden. Je krijgt de ervaring van een volledige massage in een gecomprimeerd tijdsbestek, zodat je weer ontspannen, maar tegelijk ook verkwikt en gerevitaliseerd je dag kunt voortzetten! De massage gaat over de kleding heen, dus trek iets comfortabels aan.

 

•   Access Bars (60 min): € 65
Uitermate geschikt als je last hebt van overprikkeldheid, neerslachtigheid, overspannenheid of ADHD. Access Bars werkt op specifieke punten op je hoofd. Het is een methode die voelt als het verwijderen van ‘onnodige bestanden’ uit je brein. Als het opschonen van de harde schijf, als het ware. Denk aan negatieve gedachten die je slaap, productiviteit en gezonde relaties belemmeren. De spanning van gedachten, overtuigingen, emoties, oordelen en gefixeerde standpunten worden opgeruimd.

 

•   Reiki Anti-stress (70 min): € 70
Reiki helpt je op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau beter in balans te zijn. Het geeft je een gevoel van innerlijke vrede, ontspanning, veiligheid en een algeheel gevoel van welzijn. Reiki is een universele energetische genezingstechniek die ontspanning bevordert en het zelfhelend vermogen van je lichaam activeert. Reiki is voor iedereen die zich om welke reden dan ook beter wil voelen. Stress, onrust, angst, hoofdpijn, slapeloosheid, depressie, verdriet, negativiteit: allemaal een goede reden om reiki te ondergaan. Maar het kan natuurlijk ook ‘gewoon’ ter ontspanning, zonder verdere lichamelijke of mentale klachten.

 

•   Energetische Fonoforese (80 min): € 80
In deze chaotische tijden hebben veel mensen last van emotionele overprikkeling. Door op tijd in te grijpen kan men in deze fase van overprikkeling accuraat worden geholpen.

Deze speciale shiatsubehandeling is ontwikkeld met 16 resonantiepunten. Specifieke, door Marjolein geselecteerde meridiaanpunten worden voorafgaand aan de shiatsu behandeld met verschillende stemvorken. Dit geheel versnelt de harmonisatie van lichaam en geest binnen een reguliere shiatsubehandeling. Fonoforese is een extra hulpmiddel voor het versnellen van het proces, doordat de trillingen van de klanken zorgen voor een snel en diep balansresultaat in het lichaam. Het lichaam gebruikt zijn zelfherstellend vermogen. De geest gaat als vanzelf mee.

Vibro-akoestische therapie heeft zich bewezen om een positief effect te genereren op de geestelijke gezondheid. Met de toevoeging van fonoforese op meridiaanpunten ben je sneller in staat om een toename van ontspanning en afname van emotionele overprikkeling te ervaren (zoals vermoeidheid, depressie en angst). Het is juist de combinatie van het gebruiken van de krachten van de tonen enerzijds en het behandelen van het lichaam via shiatsu anderzijds, die fonoforese zulke unieke mogelijkheden geeft. ‘Westers’ gezien heeft emotionele overprikkeling te maken met de hersenactiviteit, die kan worden gemeten aan de hand van hersengolven. Bij deze behandeling worden je alpha- en thètahersengolven gestimuleerd, hetgeen leidt tot diepe ontspanning.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Yay! It is now possible to book a wonderful massage on Mondays at SALONdc.
The entire salon will be yours alone. Book quickly, because full = full!

 

On this day you can exclusively enjoy an individual wellness experience, so much needed in these busy times. You are in the responsible hands of our (reimbursable!) shiatsu therapist Marjolein Ruiter. Also check www.houseofharmony.nl. You can choose:

 

•   Shiatsu chair massage (30 min): € 30
Do you have little time, but still in need of treatment? For example, in half an hour during your lunch break? Then a shiatsu chair massage, adjusted to your personal needs, is very suitable. You get the experience of a full body massage in a compressed time frame, so that you can continue your day relaxed, but at the same time refreshed and revitalized! The massage takes place over clothing, so wear something comfortable.

 

•   Access Bars (60 min): € 65
Extremely suitable if you suffer from overstimulation, depression, stress or ADHD. Access Bars works on specific points on the head. It is a method that feels like removing ‘unnecessary files’ from your brain. Like cleaning up the hard drive, so to speak. Think about negative thoughts that hinder your sleep, productivity, and healthy relationships. The tension of thoughts, beliefs, emotions, judgments and fixed points of view are cleared.

 

•   Reiki Anti-stress (70 min): € 70
Reiki helps you to be better balanced on a physical, emotional, mental and spiritual level. It gives you a feeling of inner peace, relaxation, security and an overall sense of well-being. Reiki is a universal energetic healing technique that promotes relaxation and activates your body’s self-healing capacity. Reiki is for anyone who wants to feel better for any reason. Stress, anxiety, anxiety, headaches, insomnia, depression, sadness, negativity: all a good reason to undergo Reiki. But of course it can also be done ‘just’ for relaxation, without further physical or mental issues.

 

•   Energetic Phonophoresis (80 min): € 80
In these chaotic times, many people suffer from emotional overstimulation. By intervening on time, one can receive accurate help during this phase of overstimulation.

This special shiatsu treatment has been developed with 16 resonance points. Specific meridian points selected by Marjolein are treated with different tuning forks prior to the shiatsu. This accelerates the harmonization of body and mind within a regular shiatsu treatment. Phonophoresis is an additional tool to speed up the process, because the vibrations of the sounds provide a quick and deep balance within the body. The body uses its self-healing capacity. The mind naturally follows along.

Vibroacoustic therapy has proven to have a positive effect on mental health. With the addition of phonophoresis at meridian points you are more quickly able to experience an increase in relaxation and a decrease in emotional overstimulation (such as fatigue, depression and anxiety). It is the combination of using the powers of the tones on the one hand and treating the body through shiatsu on the other, that gives phonophoresis such unique possibilities. From a ‘Western’ perspective, emotional overstimulation has to do with brain activity, which can be measured by brain waves. This treatment stimulates your alpha and theta brain waves, leading to deep relaxation.